Geskiedenis van Utilitas


Mnr. Andries Tjaart  van der Walt is in 1972 tot stadsraadlid van die stad Bellville verkies.  In 1974 is hy vir die kiesafdeling Bellville tot lid van die provinsiale raad verkies en in 1976 tot parlementslid vir dieselfde kiesafdeling.  Hy het sy benoeming as parlementslid in die algemene verkiesing in 1989 van die hand gewys en uit die aktiewe politiek getree.  Hy het in verskeie parlementêre komitees en kommissies gedien.  Hy het ‘n aanstelling as ambassadeur en as minister in die driekamer-parlement van die hand gewys.
Mnr. van der Walt, in sy hoedanigheid as politikus en sosioloog, het baie kennis opgedoen, kontakte opgebou en bewus geword van die behoeftes van die Bellville/Tygerberg gemeenskap.  So is hy geinspireer  om tot diens van sy gemeenskap te wees deur geleenthede tot voordeel van die gemeenskap te benut.

Dit was in 1979 dat die gedagte om diensbaar aan die gemeenskap van Bellville te wees, daartoe gelei het dat Utilitas as behuisingsentiteit ontstaan het.  In hierdie tyd is die Huurwet, wat beskerming aan huurders gegee het, stelselmatig uitgefaseer.  Dit was juis ‘n huurder in Duminyhof in Weltevredenstraat, Bellville, wat sy sekuriteit as huurder verloor het, wat direk aanleiding gegee het tot die stigting van Utilitas Bellville as aftree-tuiste vir senior burgers in Bellville en omgewing. 

Die beplanning het in 1981 begin.  Daar was spesifiek drie aspekte wat in die beplanningsfase die grondslag vir Utilitas Bellville as behuisingsmaatskappy gevorm het, naamlik:
  • die verkryging van ‘n terrein;
  •  ‘n behoeftebepaling vir ‘n aftree-oord in Bellville; 
  • die verkryging van staatsfondse.
Utilitas Bellville het nie ‘n behoeftebepaling gehad nie.  Die enigste instansie wat wel ‘n goedgekeurde behoeftebepaling gehad het, was die ACVV Kaapstad. Mnr. van der Walt het verskeie gesprekke met die ACVV-bestuur gevoer, vergader en onderhandel.  Die uiteinde was dat die ACVV die goedgekeurde behoeftebepaling  gehad het, maar nie die geld nie.  Utilitas Bellville se aansoek om fondse is deur die Dept. van Gemeenskapsbou goedgekeur.  Na verdere onderhandeling met die ACVV, dr. H. Lambrechts (hoofdirekteur), Rykie Steenkamp (voorsitter van die ACVV se beheerliggaam), Maria Haak, (vrou van oud-minister Jan Haak) en prof. Narisscia Botha (lid van die ACVV hoofbestuur), is die behoeftebepaling van hulle op sekere voorwaardes oorgeneem aangesien hulle steeds nie voldoende fondse gehad het nie.  Met die stigtingsvergadering  van Utilitas Bellville is twee direkteure van die ACVV en drie direkteure van Utilitas aangestel.  Die ACVV het met sy ondervinding ‘n belangrike bydrae gelewer tot die ontwikkeling van Huis Andre van der Walt en die Serena-kompleks.  
Die besonderse werk wat deur die destydse advieskomitee onder voorsitterskap van mnr. Rynie de Villiers, oudskoolhoof en mev. R. Fouchee (oudmatrone van Karl Bremer-Hospitaal) gedoen is, dien vermeld te word. .  Hierdie komitee was die venster waardeur die publiek na Utilitas Bellville gekyk het en dit was vir die direksie van groot waarde dat die komitee sy werk so deeglik maar ook besonder sinpatiek met die senior burgers verrig het.

Utilitas, volgens 'n vrye vertaling uit Latyn, beteken "gemeenskapsdiens". Die eerst direksie en stigterslede was:

  • Mnr. A van der Walt – besturende direkteur en volksraadlid vir Bellville in 1976
  • Oudsenaror D. Carr – lid
  • mev. R. Steenkamp – lid en verteenwoordig ACVV
  • mnr. M.D. Meyer – oudburgermeester - lid, verteenwoordig Bellville munisipaliteit, en
  • mev. M. Haak

Argitekte Engelbrecht en Bester